ارزیابی و مدیریت ریسک

با عنایت به اینکه شرکتهای کارگزاری نماینده بیمه گزاران در خرید بیمه نامه ها می باشند، مدیریت ریسک مترتب به زندگی روزمره و فعالیت شغلی مشتریان نیز از وظایف کارگزاران می باشد. بنابر این ذیلا به تعریف و شرح این حوزه میپردازیم.

مدیریت ریسک

فرآیند شناسایی ، ارزیابی ، انجام اقدامات کنترلی و اصلاح ریسک های اتفاقی بالقوه ای است که ، نتیجه آن کنترل خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد.

با توجه به تعریف فوق این حوزه به دو بخش عمده تقسیم می گردد:

  • حوزه شناسایی و ارزیابی ریسک
  • حوزه کنترل ریسک

حوزه شناسایی و ارزیابی ریسک

  • شناسایی ریسک : زندگی روزانه کنونی ، استفاده از تکنولوژی های گوناگون ، سفرهای مرتبط با زندگی روزانه یا شغل هر فرد و کلا شرایط نامطمنی که در کلیه جوامع به لحاظ خطرات قابل وقوع وجود دارد ما را بر آن داشته است تا با تحقیق در زمینه فعالیت شغلی مشتریانمان و الگوی زندگی ایشان به شناسایی ریسکهای مختلفی که ممکن است اموال ، داراییها یا حتی زندگی ایشان را تهدید کند یا مسئولیتهایی را بر ایشان مترتب نماید را، شناسایی نماییم و مراتب را بصورت کتبی به اطلاع ایشان برسانیم.
  • ارزیابی ریسک: باتوجه به مطالب فوق، شناسایی ریسک و اطلاع به مشتری گام اولیه مدیریت ریسک می باشد و گام دوم ارزیابی آن می باشد که منطبق بر نوع و خصوصیت و میزان انحراف معیار از حالت عادی ( خسارات ناشی از بروز ریسک ) ، روش های کنترلی آن را تعیین می نماید. در ارزیابی ریسک دو موضوع اهمیت دارد:
    • ارزیابی کیفی : در این بررسی مشخص می گردد که دارایی ها ، مسئولیتها یا حیات مشتری تحت تاثیر چه نوع از ریسکها می باشد و کیفیت این ریسکها چگونه است.
    • ارزیابی کمی : در تکمیل بررسی کیفی می بایست بررسی کمی عملیاتی گردد تا مشخص نماید در صورت بروز ریسک و ایجاد حادثه میزان خسارت وارده چقدر خواهد بود ارزیابی کمی ریسک در حوزه داراییهای و مسئولیتهای یک فرد ، سازمان یا شرکت تاثیر چشمگیری دارد بنابراین می بایست در ابتدا داراییها و میزان مسئولیتهای قانونی ارزشیابی گردد و سپس میزان تاثیر بروز ریسک بر آن مشخص گردد. در نتیجه عملیات شناسایی ، ارزیابی ( ارزشیابی کمی و کیفی ) از مراحل اصلی مدیریت ریسک می باشد.

کنترل ریسک

یکی از مهمترین راههای کنترل ریسک خرید بیمه برای پوشش خسارات ناشی از بروز ریسک می باشد . یک کارگزار توانا می بایست با بهره برداری از دانش و تجربه خود و همچنین ارتباط با موسسات بیمه ای معتبر بیمه نامه متناسب با ریسکهای مشتریانش را خریداری و در نتیجه خطرات ناشی از بروز آن را کنترل نماید .

با شماره 982188648560+ همین حالا با ما تماس بگیرید.

ما همواره از ارتباط مشتریانمان استقبال میکنیم

اطلاعات تماس ما